Booking.com Phiếu giảm giá Tháng 5 2022

Ghé thăm Booking.com

Booking.com Phiếu giảm giá hoạt động và mã khuyến mãi cho Tháng 5 2022

Booking.com Bán hàng

Booking.com: 15% Tắt đặt phòng

 • Trong khi cổ phiếu cuối cùng
 • 91 sử dụng ngày hôm nay
Nhận đề nghị
Mua sắm và nhận 15% tắt đặt phòng tại Booking.com.

Điều khoản

Điều khoản và điều kiện

* Chỉ có thời gian giới hạn. * Tùy thuộc vào tình trạng sẵn có. * Để biết đầy đủ các Điều khoản & Điều kiện xin vui lòng xem Booking.com trang web.

Booking.com Bán hàng

Booking.com: Lên đến 50% Tắt đặt phòng của bạn

 • Trong khi cổ phiếu cuối cùng
 • 82 sử dụng ngày hôm nay
Nhận đề nghị
Đặt ngay bây giờ với Booking.com và tiết kiệm tới 50% trên tổng số của bạn tại Booking.com.

Điều khoản

Điều khoản và điều kiện

* Ưu đãi chỉ có giá trị cho các thành viên. * Không thể sử dụng cùng với bất kỳ ưu đãi nào khác. * Để biết đầy đủ các Điều khoản & Điều kiện xin vui lòng xem trang web.

Booking.com Bán hàng

Booking.com: 20% hoặc nhiều hơn Tắt các đặt phòng đã chọn trên toàn thế giới

 • Hết hạn 1 tháng Giêng 2023
 • 58 sử dụng ngày hôm nay
Nhận đề nghị
Bắt đầu ngay bây giờ Booking.com và nhận 20% hoặc nhiều hơn so với các đặt phòng đã chọn trên toàn thế giới.

Điều khoản

Điều khoản và điều kiện

* Ưu đãi có giá trị trong một thời gian giới hạn. * Không thể sử dụng cùng với bất kỳ ưu đãi nào khác. * Để biết đầy đủ Điều khoản & Điều kiện xin vui lòng xem trang web

Booking.com Bán hàng

Booking.com: Giảm 15% trở lên tại các khách sạn tốt nhất ở London

 • Trong khi cổ phiếu cuối cùng
 • 17 sử dụng ngày hôm nay
Nhận đề nghị
Đặt phòng ngay bây giờ với Booking.com và nhận được 15% hoặc hơn giảm giá từ các khách sạn tốt nhất ở London.

Điều khoản

Điều khoản và điều kiện

* Ưu đãi có giá trị trong một thời gian giới hạn. * Không được sử dụng kết hợp với bất kỳ ưu đãi nào khác. * Để biết đầy đủ các Điều khoản & Điều kiện xin vui lòng xem trang web.

Booking.com Bán hàng

Booking.com: Giảm ít nhất 15% 2022 kỳ nghỉ tại địa phương & Chỗ Nghỉ Toàn Cầu

 • Trong khi cổ phiếu cuối cùng
 • 46 sử dụng ngày hôm nay
Nhận đề nghị
Đặt phòng ngay bây giờ Booking.com và nhận ít nhất 15% giảm giá 2022 Local Breaks & Global Stays.

Điều khoản

Điều khoản và điều kiện

* Tùy thuộc vào tình trạng sẵn có. * Không được sử dụng kết hợp với bất kỳ ưu đãi nào khác. * Để biết đầy đủ các Điều khoản & Điều kiện xin vui lòng xem trang web.

Booking.com Bán hàng

Booking.com: Giảm 10% trở lên đặt phòng chọn lọc

 • Trong khi cổ phiếu cuối cùng
 • 14 sử dụng ngày hôm nay
Nhận đề nghị
Đặt phòng ngay bây giờ Booking.com và nhận 10% trở lên ưu đãi Đặt phòng Chọn lọc.

Điều khoản

Điều khoản và điều kiện

* Tùy thuộc vào tình trạng sẵn có. * Không được sử dụng kết hợp với bất kỳ ưu đãi nào khác. * Để biết đầy đủ các Điều khoản & Điều kiện xin vui lòng xem trang web.

Booking.com Bán hàng

Booking.com: Giảm tới 20% Ở lại với chương trình khách hàng thân thiết Genius

 • Hết hạn 31 Tháng 12 2022
 • 56 sử dụng ngày hôm nay
Nhận đề nghị
Đặt phòng ngay bây giờ và tiết kiệm tới 20% khi Lưu trú với Chương trình Khách hàng thân thiết Genius tại Booking.com.

Điều khoản

Điều khoản và điều kiện

* Ưu đãi có giá trị trong một thời gian giới hạn. * Không thể sử dụng cùng với bất kỳ ưu đãi nào khác. * Để biết đầy đủ các Điều khoản & Điều kiện xin vui lòng xem trang web.

Booking.com Bán hàng

Booking.com: 10% Tắt nơi nghỉ ngơi tiếp theo của bạn khi bạn đặt sử dụng ứng dụng

 • Trong khi cổ phiếu cuối cùng
 • 7 sử dụng ngày hôm nay
Nhận đề nghị
Bắt đầu ngay bây giờ Booking.com và nhận được 10% tắt nơi nghỉ ngơi tiếp theo của bạn khi bạn đặt phòng bằng ứng dụng.

Điều khoản

Điều khoản và điều kiện

* Ưu đãi chỉ có giá trị khi đặt phòng được thực hiện qua ứng dụng. * Không thể sử dụng cùng với bất kỳ ưu đãi nào khác. * Để biết đầy đủ Điều khoản & Điều kiện xin vui lòng xem trang web

Booking.com Bán hàng

Booking.com: Giảm 15% hoặc nhiều hơn các đặt phòng đã chọn

 • Trong khi cổ phiếu cuối cùng
 • 9 sử dụng ngày hôm nay
Nhận đề nghị
Đặt phòng ngay bây giờ Booking.com và nhận 15% trở lên khi Đặt chỗ đã chọn.

Điều khoản

Điều khoản và điều kiện

* Tùy thuộc vào tình trạng sẵn có. * Không thể sử dụng cùng với bất kỳ ưu đãi nào khác. * Để biết đầy đủ Điều khoản & Điều kiện xin vui lòng xem trang web

Booking.com Giao dịch

Booking.com: Nâng cấp phòng miễn phí với tư cách thành viên Genius Cấp 2

 • Trong khi cổ phiếu cuối cùng
 • 2 sử dụng ngày hôm nay
Nhận đề nghị
Đặt ngay bây giờ Booking.com và nhận Nâng cấp phòng miễn phí với tư cách thành viên Genius Cấp 2.

Điều khoản

Điều khoản và điều kiện

* Không thể sử dụng cùng với bất kỳ ưu đãi nào khác. * Để biết đầy đủ Điều khoản & Điều kiện xin vui lòng xem trang web

Booking.com hết hạn cung cấp - họ vẫn có thể làm việc

Booking.com Bán hàng

Booking.com: Giảm giá tới 50% cho kỳ nghỉ hè 2022 của bạn

 • Hết hạn 23 Tháng 4 2022
 • 14 sử dụng ngày hôm nay
Nhận đề nghị
Đặt ngay bây giờ với Booking.com và tiết kiệm tới 50% vào kỳ nghỉ hè 2022 của bạn.

Điều khoản

Điều khoản và điều kiện

* Ưu đãi có giá trị trong một thời gian giới hạn. * Không thể sử dụng cùng với bất kỳ ưu đãi nào khác. * Để biết đầy đủ Điều khoản & Điều kiện xin vui lòng xem trang web

Booking.com Bán hàng

Booking.com: Giảm tới 20% Ở lại với chương trình khách hàng thân thiết Genius

 • Hết hạn 12 Tháng 4 2022
 • 47 sử dụng ngày hôm nay
Nhận đề nghị
Đặt ngay bây giờ Booking.com và tiết kiệm tới 20% khi lưu trú với chương trình Khách hàng thân thiết Genius.

Điều khoản

Điều khoản và điều kiện

* Tùy thuộc vào tình trạng sẵn có. * Không thể sử dụng cùng với bất kỳ ưu đãi nào khác. * Để biết đầy đủ các Điều khoản & Điều kiện xin vui lòng xem trang web.

Booking.com Bán hàng

Booking.com: Lên đến 50% Tắt đặt phòng của bạn

 • Hết hạn 15 tháng Ba 2022
 • 13 sử dụng ngày hôm nay
Nhận đề nghị
Đặt ngay bây giờ với Booking.com và tiết kiệm tới 50% trên tổng chi phí của bạn.

Điều khoản

Điều khoản và điều kiện

* Ưu đãi chỉ có giá trị trên các thành viên. * Ưu đãi có giá trị trong một thời gian giới hạn. * Không thể sử dụng cùng với bất kỳ ưu đãi nào khác.

Booking.com Bán hàng

Booking.com: Giảm 10% trở lên với đặt phòng ứng dụng

 • Hết hạn 23 tháng Ba 2022
 • 21 sử dụng ngày hôm nay
Nhận đề nghị
Đặt ngay bây giờ với ứng dụng Booking.com của và nhận 10% hoặc nhiều hơn từ tổng số chỗ ở của bạn.

Điều khoản

Điều khoản và điều kiện

* Ưu đãi có giá trị trong một thời gian giới hạn. * Không thể sử dụng cùng với bất kỳ ưu đãi nào khác.

Booking.com Bán hàng

Booking.com: 15% Tắt đặt phòng

 • Hết hạn 15 Tháng 4 2022
 • 66 sử dụng ngày hôm nay
Nhận đề nghị
Mua sắm và 15% tắt đặt phòng tại Booking.com.

Điều khoản

Điều khoản và điều kiện

* Ưu đãi có giá trị trong một thời gian giới hạn. * Để biết đầy đủ các Điều khoản & Điều kiện xin vui lòng xem Booking.com trang web.

Booking.com Website chính thức

https://www.booking.com/index.vi.html

Làm thế nào để sử dụng mã Booking.com phiếu giảm giá của tôi?

Bước 1: Chọn mã phiếu giảm giá của bạn

Chọn mã phiếu giảm giá ở trên mà bạn muốn sử dụng. Ví dụ: nếu bạn đang tìm kiếm 10% đơn đặt hàng tại Booking.com sau đó tìm mã phiếu giảm giá từ trang web của chúng tôi và nhấp vào Nhận phiếu giảm giá để tiết lộ mã.

Bước 2: Sao chép mã phiếu giảm giá của bạn

Sao chép mã phiếu giảm giá được hiển thị cho bạn. Bạn cần mã này và thêm nó vào giỏ mua hàng của Booking.com để loại bỏ một phần chi phí của tổng đơn đặt hàng của bạn và nhận được giảm giá.

Bước 3: Thưởng thức mua sắm

Tìm các mặt hàng bạn muốn mua tại Booking.com và chỉ cần thêm chúng vào giỏ hàng của bạn. Sau khi bạn đã duyệt xong và sẵn sàng mua, hãy chuyển sang Bước 4 để lấy chiết khấu của bạn.

Bước 4: Nhập mã lúc thanh Booking.com toán

Bây giờ bạn đã sao chép mã phiếu giảm giá, chỉ cần dán nó vào hộp trên Booking.com trang web có ghi giảm giá, quảng cáo, phiếu giảm giá hoặc mã khuyến mại trong thanh toán.

Booking.comMẹo tiết kiệm tiền

Dưới đây là một số mẹo và thủ thuật tuyệt vời để tiết kiệm thêm tại Booking.com:

 • Luôn truy cập và kiểm tra LoveCoupons.vn các mã giảm giá tiết kiệm tiền mới nhất và giao dịch tại Booking.com trước khi bạn hoàn tất mua hàng của bạn.
 • Tham gia bản Booking.com tin để nhận được các ưu đãi tốt nhất, chương trình khuyến mãi tiết kiệm tiền và các ưu đãi độc quyền được gửi thẳng đến hộp thư của bạn.
 • Hãy chắc chắn kiểm tra các ưu đãi bán hàng và phần giảm giá trên Booking.com trang web cho các chương trình khuyến mãi mới nhất và ưu đãi giảm giá.
 • Thực hiện theo dõi Booking.com trên phương tiện truyền thông xã hội để cập nhật những khách hàng và ưu đãi mới của họ.
 • Đăng ký LoveCoupons.vn nhận bản tin cho phiếu giảm giá hàng tuần mới nhất của chúng tôi cho các thương hiệu như Booking.com và nhiều hơn nữa.

Các câu hỏi thường gặp về mã giảm giá

Làm thế nào tôi có thể nhận mã phiếu giảm giá cho Booking.com?
Đội ngũ của chúng tôi ở đây tại LoveCoupons.vn chi tiêu giờ mỗi ngày tìm kiếm các mã Booking.com phiếu giảm giá tốt nhất. Điều này có nghĩa rằng nếu có một mã Booking.com phiếu giảm giá có sẵn, có một cơ hội tốt LoveCoupons.vn đội ngũ sẽ cố gắng hết sức để liệt kê nó ở đây để bạn sử dụng. Kiểm tra danh sách cung cấp của chúng tôi ở trên để biết mã Booking.com phiếu giảm giá tốt nhất mà chúng tôi đã tìm thấy.
Làm thế nào để đổi mã Booking.com giảm giá của tôi?
Quét danh sách mã phiếu giảm giá của chúng tôi và nhấp vào nút “Nhận mã”. Một mã sẽ được hiển thị trên màn hình của bạn và Booking.com trang web sẽ mở trong một tab mới. Nhập mã phiếu giảm giá tại Booking.com quầy thanh toán và giảm giá của bạn sẽ tự động được áp dụng.
Làm thế nào để sử dụng mã phiếu giảm giá tại Booking.com?
LoveCoupons.vnNhóm nghiên cứu dành rất nhiều thời gian để thu thập các mã Booking.com phiếu giảm giá tốt nhất và gần đây nhất. Nhóm nghiên cứu cũng cố gắng liệt kê cách sử dụng mã Booking.com phiếu giảm giá. Đọc nội dung nhóm của chúng tôi viết để biết thêm chi tiết.
Làm thế nào thường Booking.com phát hành mã khuyến mại?
Mỗi thương gia đều khác nhau. Một số thương gia phát hành mã khuyến mại thường xuyên và một số không phát hành bất kỳ và những người khác chỉ vào những thời điểm đặc biệt trong năm. Các nhóm tại LoveCoupons.vn chi tiêu giờ mỗi ngày tìm kiếm các mã khuyến mại tốt nhất và nếu LoveCoupons.vn có cung cấp sẵn sau đó họ sẽ cố gắng liệt kê chúng ở đây.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm LoveCoupons.vn

Cảm ơn bạn đã ghé thăm LoveCoupons.vn trên hunt của bạn cho Booking.com phiếu giảm giá và mã phiếu giảm giá và cung cấp tiết kiệm tiền khác. Chúng tôi hy vọng rằng một trong những 12 Booking.com phiếu giảm giá của chúng tôi và cung cấp cho Tháng 5 2022 sự giúp đỡ bạn tiết kiệm tiền mua hàng tiếp theo của bạn. Khi bạn truy cập, LoveCoupons.vn bạn có thể yên tâm rằng đội ngũ của chúng tôi đã tìm kiếm cao và thấp để tìm tất cả các Booking.com giao dịch có sẵn. Điều này bao gồm kiểm tra các tài khoản Booking.com xã hội như Facebook, Twitter và Instagram, truy cập blog và diễn đàn liên quan đến Booking.com, và thậm chí kiểm tra các trang web phiếu giảm giá hàng đầu khác cho Booking.commã phiếu giảm giá.

Khi mua sắm trực tuyến cho Booking.com, nó là một ý tưởng tốt để luôn luôn ghé thăm chúng tôi ở đây LoveCoupons.vn trước khi bạn hoàn thành đơn đặt hàng của bạn. LoveCoupons.vnNhóm nghiên cứu tiết kiệm khách truy cập của chúng tôi hàng ngàn bảng Anh mỗi tháng, nhiều trong số đó không bao giờ biết mã Booking.com giảm giá đã có sẵn cho đến khi truy cập trang web của chúng tôi. Bây giờ bạn đã biết cách dễ dàng để tiết kiệm Booking.com với mã khuyến mãi và phiếu giảm giá của chúng tôi, đánh dấu LoveCoupons.vn và luôn luôn kiểm tra chúng tôi trước khi bạn kiểm tra.

Nếu bạn đang tìm kiếm nhiều hơn chỉ mã Booking.com phiếu giảm giá, ở đây tại LoveCoupons.vn chúng tôi cung cấp phiếu giảm giá và giảm giá cho hàng ngàn thương hiệu và nhà bán lẻ nổi tiếng khác. Kiểm tra các cửa hàng Booking.com liên quan của chúng tôi, hoặc truy cập trang chủ của chúng tôi để tìm kiếm cơ sở dữ liệu của chúng tôi về hàng ngàn mã phiếu giảm giá.

Giới thiệu về Booking.com

Booking.com is a leading online travel company for booking accommodation in hotels worldwide. Booking is easily accessible through smartphones and tablets mobile apps.

Booking.com friendly website is easy to access, offers lowest rates, no reservation fees, has multiple languages, and provides safe and secure online booking.

Ở đây LoveCoupons.vn, chúng tôi muốn tiết kiệm tiền cho bạn bất cứ nơi nào chúng tôi có thể. Vì vậy, đó là lý do tại sao chúng tôi tìm kiếm và thu thập tất cả các mã phiếu giảm giá tiết kiệm tiền mới nhất, mã khuyến mãi, mã giảm giá và giao dịch cho Booking.com chúng tôi có thể tìm thấy.

LoveCoupons.vn có mặt ở đây để giúp bạn kéo dài tiền của bạn hơn một chút. Vì vậy, trước khi bạn Booking.com truy cập trang web, hãy xem kỹ tất cả các ưu đãi tiết kiệm tiền của chúng tôi để xem những gì bạn có thể tiết kiệm.


LoveCoupons.vn Xếp hạng


5 / 5

Booking.com Liên kết truyền thông xã hội

📅 Cập nhật lần cuối

Cung cấp cho Booking.com đã được cập nhật lần cuối: 11 Tháng 5 2022

Danh mục liên quan đến Booking.com

Booking.com Ưu đãi

💎 Ưu đãi 1
🛍 Bán hàng 9
📧 Đăng ký 2

New Stores